Vol 2, No 5 (2013)

May-2013: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Review Articles

Sai Krishna. G*, Bhavani Ramesh. T, Prem Kumar. P, Balamurugan. K, P.Kusuma Sai
PDF
Suresh D.Kumavat*, Yogesh S.Chaudhari, Manisha Badhe, Priyanka Borole, Khusbu Shenghani
PDF

Research Articles

Mahale M.V*, Todkari V.B, Kangane M.R, Mohite S.K, Magdum C.S, Hembade M.J
PDF
P. Nihar*, V. Shankarananth, M. Padmavathamma, Y. Kalyani, K. K. Rajasekhar, D. Ranaganayakulu
PDF
V. Shankarananth*, D. Ranganayakulu, C. Sridhar, K. K. Rajasekhar
PDF
Rajesh Kumar Rawri, K. Bharathi, K. N. Jayaveera, SMB Asdaq*
PDF